Pohár Josefa Masopusta

Pořadatelé


Klub přátel Josefa Masopusta

Klub přátel Josefa Masopusta vznikl jako sdružení, které si vytyčilo za cíl propagaci a připomínání hodnot, které svou osobností pan Josef Masopust ztělesňuje. V letošním roce byl organizátorem oslav 80. narozenin, zejména pak gratulačního večera v pražském hotelu Ambassador za účasti téměř 450 hostů, spoluautorem výstavy v Národním muzeu s názvem Fotbal jménem Masopust, spoluvydavatelem audioknihy Josef Masopust – povídky z prvního a druhého poločasu, jehož obsahem se v režii J. Jiráně staly povídky autorů O. Pavla, P. Feldsteina a řady dalších akcí. KPJM je iniciátorem a autorem myšlenky organizace soutěže Pohár Josefa Masopusta.

Asociace školních sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením, které bylo založeno na podzim roku 1992. V současné době působí již ve všech okresech České republiky a sdružuje více než 250.000 žáků základních a studentů středních škol.

Od jara roku 2001 je organizační struktura přizpůsobena vyšším územně správním celkům. Tvoří ji základní články (více než 2800 školních sportovních klubů), okresní rady (pracují v 85 okresech z 86) a krajské rady (od poloviny roku 2001 pracují ve všech 14 krajích). Nejvyššími orgány celé organizace jsou Sněm a Výkonný výbor.

Program činnosti, uskutečňovaný ve školním sportovním klubu většinou učiteli a profesory tělesné výchovy, je od samého počátku zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit v době mimo vyučování. Profilujeme se jako multisportovní organizace zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky. Zejména se jedná o základní aktivity zaměřené na vyvolání prvotního zájmu o pohyb jako součást denního režimu mládeže bez výrazného důrazu na výkonnost. Posláním je tedy připravovat pro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas, a tak přispívat k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek.

Podporovány jsou také pohybové aktivity zaměřené na zdokonalování specifických sportovních dovedností uplatňované v mezitřídních a meziškolních soutěžích. Sportovní soutěže AŠSK ČR jsou přístupné všem žákům a studentům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jejími členy. Jsou charakteristické tím, že jde vždy o střetávání družstev sestavených z žáků jedné školy. Ve struktuře AŠSK ČR jsou brány jako pomocný motivační prostředek, nikoli jako hlavní cíl. Mají přispívat k setkávání a soutěžení skupin, ne k vyzdvihování výkonnosti jednotlivců. Velký důraz klademe na vytváření a dodržování přátelské atmosféry a fair play.